Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STUDIO 0404

1.     Toepasselijkheid
1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door STUDIO 0404 tot stand gebrachte producten.

1.2      STUDIO 0404 mag te allen tijde deze voorwaarden wijzigen. STUDIO 0404 is niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.


2.     Overeenkomst
2.1     De overeenkomst tussen u en STUDIO 0404 komt tot stand na akkoord op de offerte.

2.2     STUDIO 0404 is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel nog nader te bepalen voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3     STUDIO 0404 is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten dan wel producten van derden, alsmede het uitbesteden van werk aangaande de overeenkomst.


3.     Prijzen
3.1     De administratie van STUDIO 0404 geldt, als bewijs van de door u aan STUDIO 0404 verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door STUDIO 0404 verrichte leveringen. STUDIO 0404 stelt dat elektronische communicatie als afdoende bewijs kan dienen.

3.2     De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden.

3.3     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is STUDIO 0404 gerechtigd deze stijging door te berekenen.

3.4     STUDIO 0404 zal de opdrachtgever van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

3.6     STUDIO 0404 hanteert een uurprijs tussen de €80,- en €90,-p.u. exclusief BTW.  Afhankelijk van de gevraagde diensten. Daarnaast is er een spoedtarief van €100,- p.u. exclusief BTW.


4.     Levering en leveringstijd
4.1     STUDIO 0404 besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. STUDIO 0404 streeft er naar om de bestelde producten binnen de opgegeven levertijd bij u te laten bezorgen. In de praktijk is het mogelijk dat uw bestelling eerder of later wordt bezorgd. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2     Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de fatale termijn zodanig is verstreken dat van u niet kan worden verlangd de overeenkomst in de stand te laten. In dat geval bent u gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.3     Levering vindt plaats op het door de opdrachtgever tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Het risico van de geleverde producten gaat op de opdrachtgever over op het moment van verzending.

4.4     Indien de opdrachtgever een levering weigert, kan STUDIO 0404 de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft  STUDIO 0404 in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.


5.     Eigendomsvoorbehoud
5.1     Alle geleverde zaken van stoflijke aard blijven eigendom van STUDIO 0404 totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover STUDIO 0404 heeft voldaan.

5.2     Het intellectueel eigendom op de gemaakte ontwerpen zullen te allen tijde eigendom blijven van STUDIO 0404, ook na betaling van het product. De opdrachtgever heeft niet het recht om het ontwerp op enigerwijze te dupliceren, na te maken, te verveelvoudigen of door te verkopen. Omdat er op dat moment inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht behorende aan STUDIO 0404.


6.     Ontbinding en retournering
6.1     Mocht u de overeenkomst voortijdig willen beëindigen, dan is STUDIO 0404 genoodzaakt eventuele gemaakte kosten en gederfde winst in rekening te brengen. De administratie van STUDIO 0404 heeft het alleenrecht om te bepalen hoe de bovengenoemde financiële posten vastgesteld worden.

6.2     Genoemde prijzen in de offerte van STUDIO 0404 zijn inclusief een correctieronde. Iedere correctieronde daarboven zal door STUDIO 0404 in rekening worden gebracht tegen een bedrag van €50,- ex BTW per uur.

6.2     Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door STUDIO 0404, waarbij STUDIO 0404 het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten aangaande de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3     Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde producten of service van STUDIO 0404, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@studio0404.nl.

6.4     De opdrachtgever is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 5 dagen na dagtekening– en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk, in combinatie met representatief fotografisch materiaal en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden door een e-mail te sturen naar info@studio0404.nl.

6.5     Indien eenzijdig vanuit STUDIO 0404 is aangetoond dat de producten niet conform overeenkomst zijn, zal STUDIO 0404 zich inspannen de geleverde producten, eventueel in samenspraak met verantwoordelijke derden na retournering te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde of een percentage daarvan terug te betalen.


7.     Betaling
7.1     Betaling vindt plaats middels overboeking op het rekeningnummer zoals vermeld op de factuur.


8.     Garanties en reclames
8.1     De door STUDIO 0404 te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

8.2     Bij gebruik buiten Nederland, dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

8.3     Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.


9.     Rechten van intellectueel eigendom
9.1     Niets van de producten van STUDIO 0404 mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van STUDIO 0404.

9.2     De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel en/of industrieel eigendom met betrekking tot de door STUDIO 0404 aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij STUDIO 0404, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.3     Indien en voorzover STUDIO 0404 producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de opdrachtgever, zoals door de opdrachtgever aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of designs, staat de opdrachtgever er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De opdrachtgever vrijwaart STUDIO 0404 voor aanspraken van derden ter zake en zal alle door STUDIO 0404 in verband met deze aanspraken gemaakte kosten vergoeden.

 

10.     Aansprakelijkheid voor directe schade
10.1     STUDIO 0404 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; b. doordat STUDIO 0404 is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; c. door derden die op verzoek of met toestemming van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; d. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de opdrachtgever door derden worden geleverd; of e. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

10.2     Het ontwerp gaat pas naar de drukker als er door de opdrachtgever een schriftelijk (via de mail) akkoord is gegeven op de laatste digitale proef. Dit sluit uit dat STUDIO 0404 na akkoord nog verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele fouten die nog gezien hadden kunnen worden door de opdrachtgever in deze finale proef.

10.3     Voor zover STUDIO 0404 aansprakelijk is voor vergoeding van directe schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft.

10.4     De opdrachtgever vrijwaart STUDIO 0404 voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

10.5     Na akkoord van de opdrachtgever op de offerte van de derde, fungeert STUDIO 0404 slechts als tussenpersoon. Order en factuurstromen en de daaraan gekoppelde verplichtingen geschieden te allen tijden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en vrijwaren daarmee STUDIO 0404 van enige vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot leveringen niet conform specificatie in de overeenkomst, alsmede schaden, verlies, betalingsproblemen, diefstal, financiële risico’s die zijn gekoppeld aan de overeenkomst of enigerlei andere tekortkomingen.


11.     Overmacht
11.1     Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft STUDIO 0404 in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat STUDIO 0404 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2     Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan STUDIO 0404 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

12.     Naamsvermelding
12.1     STUDIO 0404 is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden en het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van STUDIO 0404 openbaar te maken.


13.     Gegevensbeheer en Privacy statement
13.1     Bij STUDIO 0404 worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.
    Uw privacy beschermen wij op de volgende manieren.
    • Persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
    • Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
    • Zie de bijlage voor ons privacy statement

13.2     STUDIO 0404 is niet aansprakelijk voor het uitlekken van gegevens wegens overmacht.


14.     Nederlands recht en bevoegde rechter
14.1     Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de opdrachtgever aldaar woonplaats heeft.

14.2     In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar STUDIO 0404 is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft STUDIO 0404 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever bevoegd.

14.3     Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.